STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van Flow, met maatschappelijke zetel te Broekstraat 55/301, 3001 Heverlee, Belgium, BTW BE 0731.953.684.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
• De Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, namelijk Flow
• de Klant: de partij die de opdracht geeft, 
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling jegens Klant verbindt dienstverlening voor de Klant te verrichten.

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn de enig geldende voorwaarden tussen partijen, zij primeren derhalve op de voorwaarden van de Gebruiker. Ze zijn permanent toegankelijk op de website van Flow www.go-flow.be (hierna “Website”).
1.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn voor de Gebruiker bindend één (1) maand na kennisgeving via de Website. Door ondertekening van een offerte, wordt de Gebruiker geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 Januari 2022 en vervangen alle vorige. 
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (“Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door de Opdrachtnemer aan de Klant.
1.5. Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.


Artikel 2. Offertes en prijsbepaling
2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden tot 14 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2.2 De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt zoals aangegeven op de schriftelijke aanbieding.


Artikel 3. Opdracht
3.1 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de nodige informatie geleverd aan de Opdrachtnemer. De opdracht wordt uitgevoerd gebruik makende van deze gegevens.
3.2 Elke opdracht aan de Opdrachtnemer moet door de Klant schriftelijk bevestigd worden. Een opdracht kan geweigerd worden door de Opdrachtnemer. Deze weigering wordt binnen 14 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de Klant.
3.3 De inhoud van de opdracht is volledig bepaald door de aanbieding of opdrachtbevestiging. 

Artikel 4. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer 
4.1 Elke opdracht waartoe de Opdrachtnemer zich verbindt houdt slechts een middelenverbintenis in. 
4.2 Alle vertrouwelijke informatie, documenten, plannen ed. die verkregen worden bij de uitvoering van de opdracht worden door beide partijen geheim gehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.
4.3 De resultaten van de opdracht worden schriftelijk aan de Klant gerapporteerd. 
4.4 De opdracht wordt beschouwd als volledig en op toereikende wijze uitgevoerd vanaf de datum dat de factuur aan de Klant is overhandigd. 

Artikel 5. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Klant
5.1 De Klant zal de Opdrachtnemer te allen tijde en tijdig alle beschikbare, noodzakelijke en/of nuttige informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de opdracht kosteloos verschaffen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit foute informatie gegeven door de Klant. De Klant staat zelf in voor de juistheid van de gegeven informatie.
5.2 De Klant geeft de Opdrachtnemer alle noodzakelijke toelatingen om de opgegeven opdracht te kunnen uitvoeren. In dit kader zal de klant de aangestelden van de Opdrachtnemer alle noodzakelijke faciliteiten verlenen die hen toelaten om hun opdracht behoorlijk te vervullen. 

6. Facturen en protest van facturen
6.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk prestaties betreffen.
6.2 Tegen de opstelling, de vorm of de inhoud van de facturen kan enkel protest worden aangetekend binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven. 
6.3 Bij ontbreken van een geldig protest zoals hierboven bepaald, erkent de klant de juistheid van de gefactureerde prestaties.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking moeten al de facturen betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
7.2 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een wettelijke rente verschuldigd zoals bepaald in artikel 5 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002. Tevens heeft de Opdrachtnemer recht op een schadevergoeding van € 100,00. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de opdrachtgever bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor aan Opdrachtnemer schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals bedoeld in het artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant. 

Artikel  8. Overmacht
8.1 Opdrachtnemer is van elke verbintenis ontslagen in overmachtssituaties die de uitvoering van de verbintenissen verhinderen. 
8.2 De Opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die is ontstaan door de gebrekkige uitvoering en maximaal voor de prijs van de uitgevoerde opdracht. In geval van overmacht worden de verbintenissen van de Opdrachtnemer uitgesteld zolang de situatie van overmacht bestaat. Hiervoor kan geen schadevergoeding geëist worden.

Artikel  9. Bevoegdheid en toepasselijk recht
9.1 Opdrachtnemer komt met de Klant overeen om voorafgaandelijk aan iedere rechtsgang, alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen. Dit is echter met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen, in dit geval kan Opdrachtnemer zich onmiddellijk tot de hierna bepaalde rechter wenden. 
9.2 Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring en zelfs in kort geding.
9.3 Alle door Opdrachtnemer met de klant afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van de opdrachten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.