Algemene Voorwaarden

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, namelijk Go Flow BV met ondernemingsnummer BE1003623861,

·         de Klant: de partij die de opdracht geeft,

·         Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling jegens Klant verbindt dienstverlening voor de Klant te verrichten.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de overige bepalingen niet uit.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is verklaard, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Offertes en prijsbepaling

2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden tot 14 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt zoals aangegeven op de schriftelijke aanbieding.

Artikel 3. Opdracht

3.1 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de nodige informatie geleverd aan de Opdrachtnemer. De opdracht wordt uitgevoerd gebruik makende van deze gegevens.

3.2 Elke opdracht aan de Opdrachtnemer moet door de Klant schriftelijk bevestigd worden. Een opdracht kan geweigerd worden door de Opdrachtnemer. Deze weigering wordt binnen 14 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de Klant.

3.3 De inhoud van de opdracht is volledig bepaald door de aanbieding of opdrachtbevestiging.


Artikel 4. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer

4.1 Elke opdracht waartoe de Opdrachtnemer zich verbindt houdt slechts een middelenverbintenis in.

4.2 De resultaten van de opdracht worden schriftelijk aan de Klant gerapporteerd, wat mag gebeuren op elektronische wijze.

4.3 Alle vertrouwelijke informatie, documenten, plannen ed. die verkregen worden bij de uitvoering van de opdracht worden door beide partijen geheimgehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.

4.4 De opdracht wordt beschouwd als volledig en op toereikende wijze uitgevoerd vanaf de datum dat de factuur aan de Klant is overhandigd.

Artikel 5. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Klant

5.1 De Klant zal de Opdrachtnemer te allen tijde en tijdig alle beschikbare, noodzakelijke en/of nuttige informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de opdracht kosteloos verschaffen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit foute informatie verstrekt door de Klant. De Klant staat zelf in voor de juistheid van de gegeven informatie.

5.2 De Klant geeft de Opdrachtnemer alle noodzakelijke toelatingen om de opgegeven opdracht te kunnen uitvoeren. In dit kader zal de Klant de aangestelden van de Opdrachtnemer alle noodzakelijke faciliteiten verlenen die hen toelaten om hun opdracht behoorlijk te vervullen.

5.3 Onder geen enkele omstandigheid kan de Opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade door onderbrekingen,vertragingen, storingen, gegevensverlies of enig welke andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene kostenverhogingen, winstderving,verlies van klanten of waardevermindering van vermogensbestanddelen (niet limitatieve opsomming) die zich bij de Klant zouden kunnen voordoen.

5.4 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, zowel in contractuele als buitencontractuele aangelegenheden, en voor een handeling waarvoor zij verantwoordelijk is of waarvoor een van haar onderaannemers of werknemers verantwoordelijk is, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aan de Klant gefactureerde diensten (exclusief BTW) in het kader van het geval waarin de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in twijfel wordt getrokken. Bij gebreke van een aan de Klant gefactureerd bedrag, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot EUR 7.500,00 per schadegeval.

5.5 De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een ontoereikende bescherming van het computersysteem van de Klant

5.6 Op straffe van schadevergoeding zal de Klant alle gegevens die haar door de Opdrachtnemer worden verstrekt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en de uitvoering van haar diensten, strikt vertrouwelijk houden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De media, mededelingen, documenten, dia's of andere geschriften die door de Opdrachtnemer aan de Klant worden verstrekt in verband met de uitvoering van de diensten, evenals alle tekeningen, modellen, handelsmerken of illustraties die daarop verschijnen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer en mogen niet door de Klant worden gereproduceerd zonder haar toestemming.

6.2 Software en op maat gemaakte oplossingen die door de Opdrachtnemer ontwikkeld worden, zowel in-house als door derden, worden bij oplevering als eigendom van de klant beschouwd. 

7. Facturen en protest van facturen

7.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk prestaties betreffen.

7.2 Tegen de opstelling, de vorm of de inhoud van de facturen kan enkel protest worden aangetekend binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven.

7.3 Bij ontbreken van een geldig protest zoals hierboven bepaald, erkent de klant de juistheid van de gefactureerde prestaties.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking moeten al de facturen betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

8.2 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een wettelijke rente verschuldigd zoals bepaald in artikel 5 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002. Tevens heeft de Opdrachtnemer recht op een schadevergoeding van € 100,00. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de opdrachtgever bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor aan Opdrachtnemer schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals bedoeld in het artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002, dient vergoed te worden door de Klant.

9. Overmacht

9.1 Opdrachtnemer is van elke verbintenis ontslagen in overmachtssituaties die de uitvoering van de verbintenissen verhinderen.

9.2 In geval van overmacht worden de verbintenissen van de Opdrachtnemer uitgesteld zolang de situatie van overmacht bestaat. Hiervoor kan geen schadevergoeding geëist worden.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

10.1 Opdrachtnemer komt met de Klant overeen om voorafgaandelijk aan iedere rechtsgang, alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen. Dit is echter met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen, in dit geval kan Opdrachtnemer zich onmiddellijk tot de hierna bepaalde rechter wenden.

10.2 Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring en zelfs in kort geding.

10.3 Alle door Opdrachtnemer met de klant afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van de opdrachten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.